Ez az adatkezelési tájékoztató a www.onlinejogaakademia.hu oldalon értékesített szolgáltatásokkal és termékekkel kapcsolatos tevékenységekre és a Mayr Éva által tartott jóga órákkal kapcsolatos adatkezelésre terjed ki.

1. BEVEZETÉS

Adatkezelő

Név: Mayr Éva

Elérhetőség:  onlinejogaorak@gmail.com

Tel: 06307495613

Székhely: 2049 Diósd Búzavirág 4/1.

Adószám: 70931857-1-33

Az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos magyar és európai jogszabályoknak és etikai elvárásoknak eleget téve kezeli, minden esetben megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a megfelelő biztonságos adatkezeléshez szükségesek.

A jelen szabályzat a következő hatályos jogszabályok alapján került kialakításra:

• 1995. évi CXIX. tv. a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről

• 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről

• 2001. évi CVIII. tv. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

• 2008. évi XLVIII. tv. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

• 2011. évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és az infoszabadságról

• 2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről.

Az Adatkezelő vállalja a Jelen tájékoztatóban leírtak egyoldalú betartását és kéri, hogy ügyfelei is fogadják el a tájékoztató rendelkezéseit. Az adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy az adatvédelmi tájékoztatót megváltoztassa, ez esetben a módosított szabályzatot nyilvánosan közzéteszi.

2. ADATVÉDELMI FOGALMAK

Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

Adatkezelési hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az Adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.

Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi.

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez.

Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam. Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

3. ADATKEZELÉSI ALAPELVEK

Adatkezelő személyes adatokat az érintettek hozzájárulásával tárol vagy törvényi kötelezettség alapján. Önkéntes adathozzájárulás esetén az érintett bármikor kérhet tájékoztatást. Érintettek bármikor visszavonhatják a hozzájárulásukat, ha az nem törvényi kötelezettség alapján történt. 

Adatkezelő adatot a törvényi kötelezettségen felül a vásárlásokhoz, előfizetésekhez, jóga órák tartásához (vendégek értesítése, elérése), hírlevélre való feliratkozáshoz kapcsolódóan gyűjt és tárol. Ezen kívül személyes azonosításra nem alkalmas további adatok tárolása történik: a weboldalon és a különböző közösségi felületeken név nélküli azonosításra alkalmas adatok.

Kezelt adatok köre: név, számlázási cím, szállítási cím, e-mail cím, IP cím, felhasználói azonosító, jelszó.

4. ADATKEZELÉS

 Az Adatkezelő a személyes adatokat törvényen vagy önkéntes hozzájárulás alapján kezeli. Adatkezelő következő célokból tárolja az adatokat és a következő adatfeldolgozók közreműködését – szolgáltatásuk igénybevételéhez – veszi igénybe:

Tárhely és szerverszolgáltató:

Név: ELIN.hu Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Kft.

Székhely: 9024 Győr, Déry T. u. 11.

Telefon: +36 70 297 4811

Email: INFO@ELIN.HU

Adószám: 14315754-2-08

Cégjegyzékszám: 08-09-016359

EU közösségi adószám: HU14315754

Bankszámlaszám: CIB 10702019-47499405-51100005

Számlázás:

· Név: KBOSS.hu Kft -szamlazz.hu

· Székhely: 2000 Szentendre, Táltos u. 22/b.

· Cégjegyzékszám: 13-09-101824,

· adószám: 13421739-2-13,

· elérhetőség: info@szamlazz.hu

Továbbított adatok: Számlázási cím, név, e-mail cím, termék/szolgáltatás neve, ára

Az adattovábbítás célja: A vásárláshoz kapcsolódó számla kiállítása.

 

Honlap látogatottsági adatok (cookie-k)

Az adatkezelő a felhasználó számítógépén kisméretű adatcsomagot, szöveges fájlokat, ún. sütiket (cookie) helyez el és olvashat vissza. A „sütiket” az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint az Európai Unió előírásainak megfelelően használjuk.
Azon weblapoknak, melyek az Európai Unió országain belül működnek, a „sütik” használatához, és ezeknek a felhasználó számítógépén vagy egyéb eszközén történő tárolásához a felhasználók hozzájárulását kell kérniük.

A sütit a weboldal küldi a felhasználó böngészőjébe, ami azt visszaküldi a szervernek. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. A sütik kizárólag adatokat tartalmaz, nem tartalmaz futtatható állományokat, illetve nem fér hozzá a felhasználó számítógépén tárolt adatokhoz. A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség. A sütikkel semmiféle személyes adatot nem gyűjtünk, de mégis szeretnénk felhívni rá a figyelmet, hogy mi is használunk sütiket a webhelyünkön. (Google Analytics – álnevesített statisztika.)

A cookie-k használatát a felhasználó saját számítógépéről törölni tudja, illetve a böngészőjében eleve megtilthatja alkalmazásukat.

Hírlevél és előfizetői adatok

Adatkezelő a hírleveleire való feliratkozókat a legfrissebb bejegyzésekről, új és régi szolgáltatások igénybevételi lehetőségeiről, aktuális akciókról tájékoztatja. Rendszeresen küld vagy küldhet ajánlatokat. A feliratkozóktól elkér nevet és e-mail címet. Az adatkezelés mindaddig történik, amíg az érintett nem kéri azok törlését és nem iratkozik le a hírlevélről.

Adatkezelő előfizetők/vásárlók számára felhasználói fiókot hoz a rendszerben a regisztráció során, melynek jogalapja a vásárlás törvényi teljesítése és hozzájárulás a fiók létrehozásához. Az adatkezelés célja itt a szerződéses kötelezettség teljesítése, szolgáltatás biztosítása, rendszerüzenetek eljuttatása a felhasználónak.

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, fiókhoz tartozó felhasználó név és jelszó.

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés a szolgáltatás érvényességi idejéig történik, felmondás után 90 nappal megszűnik.

E-mail küldés, hírlevél küldés, ügyféladatok:

Név: Bithuszárok Számítástechnikai és Szolgáltató Betéti Társaság

· Székhely: 2051 Biatorbágy, Damjanich u. 8.

· adószám: 21158218-2-13

 · cégjegyzékszám: 13-06-065996

· elérhetőség: info@bithuszarok.hu

Továbbított adatok köre: IP cím, név, e-mail cím, számlázási név, számlázási cím, telefonszám, e-mail cím, szállítási név/cím

Az adattovábbítás célja: ügyféladat nyilvántartás és hírlevélküldés.

 

Hírlevél2:

 

Hírlevélküldő szolgáltatás: MailChimp, The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE
Suite 5000,  Atlanta, GA 30308 USA.

A MailChimp adatkezelési elveit itt ismerheti meg.

5. AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Az Adatkezelő az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Az Adatkezelő a szerver üzemeltetőivel együtt olyan technikai, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatok biztonságáról, ami az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

6. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

Az felhasználók tájékoztatást és helyesbítést kérhetnek adataik kezeléséről és adataikról.

Hírlevelekről való leiratkozás a hírlevélben lévő linken lehetséges, ennek hiányában vagy egyéb esetekben erre az e-mail címre történő kéréssel lehet: onlinejogaorak@gmail.com. Egyéb kérések, tájékoztatási igények az onlinejogaorak@gmail.com címen kérhetők.

Jogérvényesítés:  

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Telefon: 06- 1-391-1400 Fax: 06-1-391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Weboldal: naih.hu

 

Diósd, 2019. szeptember 1.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!